Допомога дітям України! Help for the children of Ukraine! Pomoc dzieciom Ukrainy! Hilfe für die Kinder der Ukraine! Aiuto per i bambini dell’Ucraina! Ayuda para los niños de Ucrania!

938х370  2022

Flag-UkraineЦе звернення до благодійних фондів, компаній і громадян країн Світу.

Благодійна організація «Спасибі» вже 11 років надає допомогу важко хворим дітям м.Одеси, Україна. Ми оплачували лікування, обстеження і реабілітації дітей не тільки на Україні, а і за кордоном: США, Німеччина, Іспанія, Італія, Китай, Ізраїль… Сьогодні ми змінилися. Наша реальність – це вторгнення в Україну держави агресора Росії. По всій території нашої України ідуть бойові наступи. Російські війська обстрілюють не лише воєнні об’єкти, а й житлові будинки, школи, лікарні і дитячі будинки, в наслідок чого залишаються каліками та вмирають діти, вмирають мирні жителі, медики, військові. Наш світ змінився, ми вже не радіємо весні, ми молимося, щоб війна скоріше закінчилася і більше не гинули наші рідні, наші діти і громадяни.

В наслідок військового стану ми спостерігаємо жахливі картини сьогодення: багато сімей з маленькими дітьми, з хворими дітьми, одиноких матерів, стареньких людей, потерпають від нестачі ліків, їжи, предметів гігієни. У багатьох людей немає коштів, щоб придбати необхідне собі і своїм дітям. Наша організація намагається підтримати хворих, але ми не можемо пройти мимо усіх, хто потребує допомоги. Але коштів для покупки ліків, підгузків і продуктів харчування не вистачає.

Ми звертаємось до всіх не байдужих Країн, міжнародних фондів, компаній та іноземних громадян з проханням підтримати дітей України і надати фінансову підтримку благодійній організації «Спасибі». Наша мета забезпечити дітей всім необхідним і надати підтримку усім, хто благає про допомогу ліками.

Якщо ви бажаєте допомогти дітям України, валютні рахунки у EUR і USD благодійної організації «Спасибі» готові прийняти допомогу від дружніх Країн, а волонтери нашої організації подбають про те, щоб допомога дійшла до потерпілих родин Українців і їх дітей.

Із побажанням усім миру!
Здоровенко Ганна,
керівник благодійної організації “Спасибі”.

____________________________________________________________

 flag-usaThis is an appeal to charitable foundations, companies and citizens of all the countries in the world.

The charitable organisation “Spasibo” has been helping seriously ill children in Odesa, Ukraine for over 11 years now. We’ve paid for children’s treatment, examination and rehabilitation not only in Ukraine but also abroad: the USA, Germany, Spain, Italy, China, Israel… But our new reality is the invasion of Ukraine by Russia – the state of an aggressor. Military offensives are going on all over Ukraine. Russian troops are shelling not only military facilities, but also residential buildings, schools, hospitals and orphanages, as a result of which children are maimed and dying as well as other civilians, doctors and a lot of military people. Our world has changed, we no longer rejoice in spring, we pray that the war will end soon and our relatives, our children and all the Ukrainisn citizens will stop dying.

As a result of the state of war, we are seeing terrible pictures of the present: many families with young, sick children, single mothers and the elderly suffer from a lack of medicines, food and hygiene items. Many people do not have the means to buy what they need for themselves and for their children. In this new horrific reality our organisation is trying to support the sick, but we cannot ignore everyone else who needs help as well. We also do not have enough financial resources to buy medicines, diapers and food.

We appeal to all concerned countries, international foundations, companies and foreign citizens with a request to support the children of Ukraine and provide financial support to the charitable organisation «Spasibo». Our goal is to provide children with everything they need and to support everyone who begs for help with medicines.

If you can help the children of Ukraine, the currency accounts in EUR and USD of the charitable organisation «Spasibo» are ready to accept help from friendly countries, and the volunteers of our organisation will make sure that this help reaches the affected families of Ukrainians and their children.

Wishing you all peace!
Ganna Zdorovenko,
head of the charitable organisation «Spasibo».

____________________________________________________________


939017-1Jest to apel do organizacji charytatywnych, firm i obywateli całego świata.

Organizacja charytatywna “Spasibo” od 11 lat pomaga ciężko chorym dzieciom w Odessie na Ukrainie. Płaciliśmy za leczenie, badania i rehabilitację dzieci nie tylko na Ukrainie, ale także za granicą: w USA, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Chinach, Izraelu… Dziś się zmieniliśmy. Nasza rzeczywistość jest taka, że Ukraina została zaatakowana przez rosyjskie państwo-agresora. Na całej Ukrainie trwają ofensywy wojskowe. Wojska rosyjskie ostrzeliwują nie tylko obiekty wojskowe, ale także budynki mieszkalne, szkoły, szpitale i sierocińce, przez co dzieci są okaleczone i umierają, giną cywile, lekarze i wojskowi. Nasz świat się zmienił, nie cieszymy się już wiosną, modlimy się, aby wojna jak najszybciej się skończyła i aby nie ginęli już nasi bliscy, nasze dzieci i nasi obywatele.

W wyniku stanu wojny jesteśmy świadkami strasznych obrazów teraźniejszości: wiele rodzin z małymi dziećmi, z chorymi dziećmi, samotne matki, osoby starsze, cierpiące z powodu braku leków, jedzenia i artykułów higienicznych. Wiele osób nie ma pieniędzy na zakup artykułów pierwszej potrzeby dla siebie i swoich dzieci. Nasza organizacja stara się wspierać chorych, ale nie możemy przejść obojętnie obok nikogo, kto potrzebuje pomocy. Brakuje nam również środków finansowych na zakup leków, pieluch i żywności.

Apelujemy do wszystkich troskliwych państw, międzynarodowych fundacji, firm i obywateli innych krajów o wsparcie dzieci na Ukrainie i przekazanie środków finansowych na rzecz organizacji charytatywnej “Spasibo”. Naszym celem jest zapewnienie dzieciom wszystkiego, co jest im potrzebne, oraz wspieranie wszystkich, którzy proszą o leki.

Jeśli możesz pomóc dzieciom na Ukrainie, konta walutowe w EUR i USD organizacji charytatywnej “Spasibo” są gotowe na przyjęcie pomocy z zaprzyjaźnionych krajów, a nasi wolontariusze zadbają o to, by pomoc dotarła do poszkodowanych rodzin Ukraińców i ich dzieci.

Życzę wszystkim pokoju!
Zdorovenko Anna,
Kierownik organizacji charytatywnej “Spasibo”.

____________________________________________________________

07lft3ut1gp2xs4ztp82aj4p0qcfq5p4Este es un mensaje dirigido a las fundaciones de carácter benéfico, empresas y ciudadanos de los países del mundo.

La organización benéfica “Spasibo” ha estado ayudando a niños gravemente enfermos en Odessa, Ucrania durante 11 años. Nos ocupamos en conseguir el capital para tratamientos, diagnósticos y rehabilitación de niños, no solo en Ucrania, sino también en el extranjero: EE. UU., Alemania, España, Italia, China, Israel… Por los hechos actuales nos vemos con la obligación de centrarnos en la situación de que está viviendo Ucrania.

Como resultado de la presente situación se encuentran muchas familias con niños pequeños enfermos, madres solteras, ancianos que padecen por la falta de medicamentos, alimentos, artículos de higiene etc.Muchas personas no tienen los medios para comprar lo que necesitan para ellos y sus hijos. Nuestra organización está tratando de apoyar a los enfermos, pero no podemos ignorar a todos los que necesitan ayuda. Tampoco tenemos suficientes recursos económicos para comprar medicamentos , pañales, alimentos etc

Lanzamos un mensaje a todos los países interesados, fundaciones internacionales, empresas y ciudadanos extranjeros con una solicitud para apoyar a los niños de Ucrania y brindar apoyo financiero a la organización benéfica “Spasibo”. Nuestro objetivo es proporcionar a los niños todo lo que necesitan y apoyar a todos los que necesitan ayuda  medica.

Si puede aportar una ayuda a los niños de Ucrania, las cuentas de divisas en EUR y USD de la organización benéfica “Spasibo” están listas para aceptar su aportación de todos los países y los voluntarios de nuestra organización se asegurarán de que la ayuda llegue a las familias afectadas de Ucranianos y sobre todo a los más vulnerables que son los niños.

¡Les deseo a todos paz!
Anna Zdorovenko,
jefe de la organización benéfica “Spasibo”

____________________________________________________________

imagesDas ist ein Ruf an gemeinnützige Organisationen, Firmen und Bürger aller Länder dieser Welt.

Die gemeinnützige Organisation “Spasibo” leistet bereits seit 11 Jahren Hilfe den schwer kranken Kindern von Odessa, Ukraine. Wir übernehmen die Kosten für die Behandlung, Untersuchung und Rehabilitation von diesen Kindern nicht nur in der Ukraine, sondern auch im Ausland: USA, Deutschland, Spanien, Italien, China und Israel. Heute haben wir uns verändert. Unsere Realität ist der Überfall des Staates-Aggressors Russland auf die Ukraine. In der ganzen Ukraine laufen Kämpfe. Die russischen Militärkräfte schiessen nicht nur auf die ukrainischen Militärobjekte, sondern auch auf die Wohnhäuser, Schulen, Kranken- und Waisenhäuser in der Ukraine, sodass Kinder sterben oder schwer verletzt werden, sterben ukrainische Zivilisten, Sanitäten, Militär. Unsere Welt hat sich verändert. Wir freuen uns nicht mehr über den Frühling, wir beten um das baldige Ende des Krieges und dass unsere Verwandte, unsere Kinder und Mitbürger aufhören zu sterben.

Infolge des Militärzustandes wir beobachten die schrecklichen Bilder der Gegenwart: viele Familien mit kleinen Kindern, mit kranken Kindern, alleinerziehende Mütter, ältere Menschen leiden unter Medikamenten-Mangel, Essensknappheit und Mangel von Hygieneartikeln. Fast alle haben kein Geld, um das Nötigste für sich und eigene Kinder zu kaufen. Unsere Organisation versucht, vor allem die schwerkranken Kinder zu unterstützen, aber wir können keinen im Stich lassen, der Hilfe benötigt. Das Geld aus Spenden reicht weit nicht aus, um alle Nachfragen unserer Schützlinge nach Medikamenten, Windeln und Nahrungsmitteln zu befriedigen.

 Wir wenden uns hiermit an alle ungleichgültigen Länder, internationale Stiftungen, Firmen und Menschen im Ausland mit der Bitte um Unterstützung der ukrainischen Kinder und finanzielle Hilfe für die Projekte der gemeinnützigen Organisation “Spasibo”. Unser Ziel ist die Versorgung der schwerkranken Kinder mit allem Nötigsten bzw. Unterstützung aller, die sich Medikamente nicht leisten können.

Wenn Sie den ukrainischen Kindern helfen möchten, haben wir für die Transaktionen in EUR und USD die entsprechenden Bankkonten und würden uns freuen, Ihre Hilfe für unsere Schützlinge entgegenzunehmen. Unsere Freiwilligen kümmern sich dann darum, dass die Hilfe die unter dem Krieg leidenden Bedürftigen erreicht.

Wir wünschen Ihnen und uns Frieden !
Mit herzlichen Grüßen aus der Ukraine.
Hanna Zdorovenko, Vorsitzende der gemeiennützigen Organisation “Spasibo”.

____________________________________________________________

ІталіяQuesto è un appello alle fondazioni di beneficenza, alle aziende e a tutti i cittadini del mondo.

L’organizzazione di beneficenza «Spasibo» da 11 anni aiuta i bambini gravemente malati a Odessa, in Ucraina. Abbiamo pagato le cure, le visite e le riabilitazioni dei bambini non solo in Ucraina, ma anche all’estero: USA, Germania, Spagna, Italia, Cina, Israele… Oggi è cambiato tutto. La nostra realtà è l’invasione dell’Ucraina da parte dello stato dell’aggressore Russia. Le offensive militari sono in corso in tutta l’Ucraina. Le truppe russe stanno bombardando non solo le strutture militari, ma anche edifici residenziali, scuole, ospedali e orfanotrofi. A causa di tutto ciò i bambini muoiono e muoiono anche civili, medici e militari. Il nostro mondo è cambiato, non ci rallegriamo più in primavera. Preghiamo che la guerra finisca presto e i nostri parenti, i nostri figli e i cittadini non muoiano più.
A causa dello stato di guerra, vediamo immagini terribili del presente: molte famiglie con bambini piccoli, con bambini malati, madri sole, anziani, soffrono per la mancanza di medicinali, cibo, articoli per l’igiene. Molte persone non hanno i mezzi per acquistare ciò di cui hanno bisogno per sé e per i propri figli. La nostra organizzazione sta cercando di sostenere i malati, ma non possiamo ignorare tutti coloro che hanno bisogno di aiuto. Inoltre, non abbiamo risorse finanziarie sufficienti per acquistare medicinali, pannolini e cibo.

Facciamo appello a tutti i paesi interessati, alle fondazioni internazionali, alle aziende e ai cittadini stranieri con la richiesta di sostenere i bambini dell’Ucraina e fornire sostegno finanziario all’organizzazione di beneficenza «Spasibo». Il nostro obiettivo è fornire ai bambini tutto ciò di cui hanno bisogno e sostenere tutti coloro che chiedono aiuto con i medicinali.

Potete aiutare i bambini dell’Ucraina. I conti correnti dell’organizzazione di beneficenza «Spasibo» sono in  EUR e USD. Sono pronti ad accettare l’aiuto dei paesi amici. Volontari della nostra organizzazione si assicureranno che l’aiuto raggiunga le famiglie colpite di Ucraini e i loro figli.

Auguriamo la pace a tutti!
Zdorovenko Anna,
capo dell’organizzazione di beneficenza «Spasibo».


LiqPay is an International payment system for private individuals.
Please use it for charity donations: https://www.liqpay.ua/checkout/i98818789427

PayPal: spasibo.od@gmail.com

 


International payment system for individualsMake a donation in EURO for companies and foundations

Реквізити підприємства/Company details

Назва підприємства/company Name
СПАСИБI БО / СО “SPASIBO”

IBAN Code
UA053052990000026002024904990

Назва банку/Name of the bank
JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT code банку/Bank SWIFT Code
PBANUA2X

Адреса підприємства/Company address
Ukraine, Odessa, 65122, ul. Akademika Koroliowa 114/1, kw. 55

Банки кореспонденти/Correspondent banks
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank
400886700401
SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank
COBADEFF
Банк-кореспондент/Correspondent bank
Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany

Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank
6231605145
SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank
CHASDEFX
Банк-кореспондент/Correspondent bank
J.P.MORGAN AG, FRANKFURT AM MAIN, GERMANY


Make a donation in USD for companies and foundations

Реквізити підприємства/Company details
Назва підприємства/company Name
СПАСИБI БО / СО “SPASIBO”

IBAN Code
UA763052990000026005014919691

Назва банку/Name of the bank
JSC CB “PRIVATBANK”, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT code банку/Bank SWIFT Code
PBANUA2X

Адреса підприємства/Company address
Ukraine, Odessa, 65122, ul. Akademika Koroliowa 114/1, kw. 55 

Банки кореспонденти/Correspondent banks
Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank
001-1-000080

SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank
CHASUS33

Банк-кореспондент/Correspondent bank
JP Morgan Chase Bank, New York ,USA

Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank
890-0085-754

SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the correspondent bank
IRVT US 3N

Банк-кореспондент/Correspondent bank
The Bank of New York Mellon, New York, USA


Реквізити для допомоги від громадян України

КАРТКИ БО “СПАСИБІ” В КБ “ПриватБанк”
5169 3305 2466 4411  – благодійний збір 3

ДЛЯ ДОПОМОГИ З ІНШИХ КРАЇН СВІТУ:
Система LiqPay (можливість преводу з інших країн світу): https://www.liqpay.ua/checkout/i98818789427

Розрахунковий рахунок в КБ «ПриватБанк»
Рахунок у форматі IBAN:
UA44 305299 00000 26008044900246

ЄДРПОУ: 38437317. Отримувач: БО “СПАСИБІ”.
Призначення платежу: Благодійна допомога дітям України

Розрахунковий рахунок в АБ «Південний»
Рахунок у форматі IBAN:
UA25 328209 00000 26003312379601
ЄДРПОУ: 38437317. Отримувач: БО “СПАСИБІ”.

Призначення платежу: Благодійна допомога дітям України